24.09.2020

Документи Нормативні документи

Наказ №161415 від 17.10.19 про участь в урочистому святкуванні Нового року

     І. Загальна частина

До ІФ ППЛ приймаються громадяни України, які мають повну чи базову загальну середню освіту або освіту достатню для оволодіння робітничими професіями.

Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти в ліцеї відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання та інших обставин.
Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України, зокрема для професій залізничного напрямку.
Прийом громадян до Івано-Франківського професійного політехнічного ліцею здійснюється для здобуття професій (спеціальностей) за таким освітньо-кваліфікаційним рівнем:

кваліфікований робітник.

Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок видатків з Державного бюджету України або видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у державному бюджеті на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення у професійно-технічних навчальних закладах державної та комунальної власності.

1.5. Прийом громадян понад державне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

    ІІ.  Приймальна комісія

2.1 Прийом до ліцею здійснює приймальна комісія.

2.2 Очолює приймальну комісію директор ліцею, який своїм наказом визначає склад і порядок її роботи.

2.3 Приймальна комісія:

організовує прийом заяв та документів;

проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії або спеціальності, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, слухачів, працевлаштування після закінчення навчального закладу;

організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;

   ІV. Умови прийому

4.1 Прийом до ІФ ППЛ проводиться шляхом конкурсного відбору вступників на навчання:

за результатами співбесіди;

за результатами середнього бала свідоцтва про базову загальну середню освіту або середнього бала атестата про повну загальну середню освіту;

за результатами вступних випробовувань.

4.2 Співбесіди та вступні випробування проводяться відповідно із затвердженим графіком в період з 19 по 27 серпня.

Особи, які без поважних причин не з’явились на співбесіду або вступні випробування у зазначений за розкладом час або отримали незадовільні результати, до ліцею не зараховуються.

   V. Зарахування

Зараховуються до ліцею поза конкурсом:

особи, яким Законом України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” надане право;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226 “Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування” (зі змінами);

діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до статті 22 Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”;

особи, яким відповідно до Закону України “ Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи ” надане таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3, – за умови одержання громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних випробуваннях;

діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, на місцях, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому випадку подають відповідний документ про те, що батько (мати) визначені такими, що загинули при виконанні службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 №157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді”.

Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

випускники загальноосвітнього навчального закладу III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;

випускники загальноосвітнього навчального закладу II ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;

учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями (спеціальностями), для яких вищезазначені дисципліни є профільними;

особи, які вступають до професійного політехнічного ліцею за цільовим направленням на навчання.

5.3. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до ліцею за обраною формою навчання.

5.4. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім’я голови приймальної комісії.

5.5. Зарахування до ліцею здійснюється наказом директора.

5.6. Після конкурсного відбору зарахування до ІФ ППЛ може супроводжуватись укладанням договору між навчальним закладом, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і випускником (для неповнолітніх – його батьками) про навчання та подальше працевлаштування.

5.7. Зарахування до ліцею на навчання за рахунок видатків з Державного бюджету України або видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у державному бюджеті на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення, здійснюється в межах затвердженого державного замовлення.

5.8. Учням зарахованим на навчання в Івано-Франківський професійний політехнічний ліцей надається безоплатне проживання в гуртожитку

VI. Прикінцеві положення

6.1 Зазначений порядок прийому документів з подальшим зарахуванням поширюється на вступників, які не мають базової загальної середньої освіти і подають довідку про навчання в основній середній загальноосвітній школі.

6.2 Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з ІФ ППЛ. На звільнені місця може проводитися зарахування осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані. При невиконанні державного замовлення на прийом з окремих професій (спеціальностей) ліцей може проводити додатковий прийом.

6.3. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з ліцею. На звільнені при цьому місця може проводитись додаткове зарахування за конкурсом осіб, які пройшли вступні випробування. При невиконанні державного замовлення на прийом з окремих професій/ спеціальностей/ ліцей може проводити додатковий прийом.

Особам, які не зараховані до ліцею, а також тим, що без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше, ніж протягом п’яти днів з дня прийняття рішення.

Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань вступників, зберігаються протягом 1(одного) року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

Проект плану переліку професій та обсяг прийому на 2015-2016 н. р.

на базі 9 класів:

Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних. Секретар-друкарка – 30

Оператор комп’ютерного набору. Секретар керівника – 25

Електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин – 25

Слюсар з ремонту рухомого складу – 30

на базі 11 класів:

Оператор комп’ютерного набору – 30

Машиніст тепловоза – 25

Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж. Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування – 30

6.7 Професійно-технічна освіта в ліцеї здійснюється за денною, формою навчання з можливим застосуванням дистанційного та модульного навчання учнів, слухачів, та при необхідності за індивідуальними навчальними планами.

Правила прийому ІФ ППЛ складені на основі наказу Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013р. №499 «Про затвердження Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України».